Histogram

Na grafické znázornenie výsledkov vášho merania hmotností Z bozónu použijete histogram. Pomocou histogramu sa dá zobraziť, koľkokrát sa v meraní nejakej veličiny objavila daná konkrétna hodnota ako výsledok. Každú vypočítanú hodnotu hmotnosti vložíte do histogramu.