Identifikácie Eventov pomocou MINERVY

Tu sa naučíte, ako vyzerajú predchádzajúce eventy vo vizualizátore eventov MINERVA. Pri tom budete využívať svoje vedomosti o identifikácii elementárnych častíc. Naučíte sa vyberať eventy s W bozónom ako signálne eventy a odlišovať ich od pozaďových eventov. Vysvetlenia nájdete opäť vo forme obrázkovej galérie.Signálne procesy
 • Pri pohľade spredu i zboku vidíme niekoľko dráh častíc. Toto je typické pre event pozorovaný na detektore ATLAS. Všimnite si hodnotu chýbajúcej priečnej hybnosti (38 GeV). V tomto evente bolo vyprodukované neutríno a tým je tento event zaujímavý! Pozrime sa, či dokážame identifikovať aj ďalšie častice.
 • Pri pohľade spredu môžeme jasne vidieť mión (alebo antimión). Jeho dráha v dráhovom detektore smeruje opačným smerom ako červená čiarkovaná čiara. Toto je silná indícia pre rozpad W bozónu na mión (na obrázku smeruje vľavo) a miónové anti-neutríno (smeruje vpravo).
 • V bočnom pohľade na prvom obrázku hore je vidieť veľa dráh. Aby sme ukázali len častice s veľkou priečnou hybnosťou, definujeme tzv. 'cuts'. Takto vyberieme len častice s minimálnou hodnotou priečnej hybnosti. Minimálnu hodnotu treba zadať. Vhodná minimálna hodnota je 20GeV. Takto vyberieme všetky dráhy častíc s priečnou hybnosťou väčšou ako 20 GeV. Výsledok takéhoto 'cutu' môžeme vidieť na dolnom obrázku.


 • Pri pohľade spredu môžete vidieť signál elektrónu s veľkou priečnou hybnosťou a neutríno (chýbajúca ET=39 GeV) idúce opačným smerom. Aj v bočnom pohľade môžete vidieť dobre izolovaný elektrón.
 • Informácie o leptónovej dráhe nám povedia, že je to naozaj elektrón (všimnite si záporné znamienko).


Pozaďové procesy
 • Tento event sa líši od signálnych eventov dvoma spôsobmi: 1. môžete vidieť spŕšky častíc a 2. hodnota chýbajúcej priečnej hybnosti je príliš malá, aby mohlo ísť o produkciu neutrína (neutrín).
 • Oba pohľady, zväčšené a ukázané vo 'fish-eye' režime, ukazujú jasne spŕšky častíc.
 • Tento obrázok ukazuje ešte viac zväčšený bočný pohľad na event. Môžete na ňom rozpoznať zhluky častíc pochádzajúce z interakčného vertexu (zelený krúžok). Je tu aj dráha, ktorá môže pochádzať z iného vertexu, ktorý má menej ako 3 dráhy, preto nie je zobrazený.


 • Na tomto obrázku môžeme vidieť rozpad Z bozónu, ktorý je elektricky neutrálnym nosičom slabej sily. Z bozón sa rozpadol okamžite po svojom vzniku na mión a antimión.
 • Ako môžete vidieť z tohoto zväčšeného pohľadu spredu (v smere protónového zväzku), máme tu mión a antimión, ktoré sa pohybujú v opačných smeroch. Obe častice môžu pochádzať z jednej materskej častice, ktorá sa rozpadla po svojom vzniku. Ďalej, nie je tu žiadna chýbajúca priečna hybnosť, čo znamená, že pravdepodobne nebolo vyprodukované neutríno.
 • Krížová kontrola je veľmi dôležitá, keď sa snažíme potvrdiť predpoklad, že bol vyprodukovaný Z bozón. Vyplýva z nej, že oba mióny majú opačné elektrické náboje.