Hľadanie Higgsovho bozónu
Úloha 2

Okrem iných vecí bol LHC postavený preto, aby našiel dôkaz Higgsovho poľa v našom vesmíre objavením Higgsovho bozónu, ktorý fyzici hľadajú už dlhšiu dobu. Teoretické predpovede nám hovoria, že ťažké častice, napr. top kvarky vyprodukované v zrážkach na LHC, môžu produkovať Higgsov bozón. LHC experimenty ATLAS a CMS videli prvé známky tejto častice. Dáta, ktoré budete analyzovať, obsahujú eventy s dvomi WW bozónmi. Nájdite ich a zmerajte uhol medzi dvoma leptónmi (ktoré vznikli rozpadom W bozónov) v priečnej rovine, ΔΦll. Vyplňte Váš záznamový hárok a zapíšte uhol.Kritéria, ktoré Vám umožnia identifikovať možného WW kandidáta, sú:

  • obsahujú presne dva opačne nabité leptóny, hodnota izolácie musí byť menšia než 0,2
  • vedúce leptóny (s vyššou priečnou hybnostou) musia mať priečnu hybnosť prinajmenšom 20 Ge . Druhý leptón (s nižšou hodnotou priečnej hybnosti) má mať aspoň 10 GeV. Naviac
  • chýbajúca priečna hybnosť (závisí od druhu leptónov):
    • aspoň 40 GeV , ak oba leptóny pochádzajú z rovnakej generácie
    • prinajmenšom 20 GeV v ostatných prípadoch.


Ak event spĺňa všetky tieto kritériá, môže byť označený ako kandidát na WW event.