Uspořádání a funkce detektoru ATLAS

Seznamte se s konstrukcí detektoru ATLAS a s tím, jak částice – produkty srážek protonů – interagují s materiálem detektoru v jeho různých částech a zanechávají zde své stopy. Můžete si vybrat a využít buď videomateriál, nebo psaný text.

Jméno ATLAS je zkratka vzniklá z anglického "A Toroidal LHC AparatuS" - česky něco jako "Toroidální aparatura na LHC". Odkazuje na obrovské toroidální magnety obklopující většinu detektoru. Uprostřed ATLASu dochází ke srážkám dvou shluků částic (každý shluk obsahuje 100 miliard protonů), které byly v LHC urychleny v navzájem opačných směrech. Při čelních srážkách mezi dvojicemi protonů vznikají nové částice. Ze změřených údajů o těchto srážkách (tedy z dat zaznamenaných detektorem – používá se termín “event” - událost) dokáží fyzikové určit, k jakým fyzikálním procesům došlo. K tomu ovšem potřebují co nejpřesněji rozumět všem vlastnostem detektoru. Právě tím se nyní budeme zabývat.

ATLAS – video

ATLAS - text a obrázky

V následující galerii obrázků najdete stručný popis konstrukce a fungování každé z částí detektoru.